polyfill

[Web Component] มาตรฐานใหม่ของการเขียนเว็บด้วยการสร้าง Web Component จาก Custom Elements API

วันนี้เราจะมาเรียนการ Custom element ด้วย JavaScript API ซึ่งเป็น Native API ที่สามารถทำให้เราสร้างแท็ก HTML ได้เองหรือจะสามารถ Extend ตัว components ของคนอื่นมาได้ด้วย ซึ่งเอกสารของ Custom Elements API เขียนอยู่ในเว็บของ WHATWG แล้วสามารถเข้าไปอ่านกันได้ จริงๆ เราจะเห็นได้ว่ามันมีการพูดถึงน้อย [...]